Молодіжна спілка поляків України ' Квіти Полонії'

Внески та Статут

Реквізити організації та її програмні положенняРеквізити для внесків:через 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МЕМОРІАЛ КОЗЕЛЬЩИНИ ТА ПУТИВЛЯ",   Код ЄДРПОУ 38655408

Призначення платежу: 

 благодійний внесок

ОСНОВНИЙ  РАХУНОК:
КАРТКА 5329 5720 0013 5005 або р.р. 26006054616933 МФО331401 ПАТ КБ"Приватбанк"

АБО ДИВ.НИЖЧЕ ВАР.№2 ТА №3 (ЗА ПОГОДЖЕННЯМ)

CHARITABLE TRUST "ТHE MEMORIAL OF KOZELSHCHINI AND PUTIVLJA" , code 38655408

  kv-l 278 d.23 kv.24, m KRYEMYENCHUK, POLTAVS'KA 39627,  Ukraine 

Purpose of payment choose: Charitable payment, payment to a charitable trust ... membership fee, entrance fee

ПЕРШОЧЕРГОВИЙ БАНК Вариант 1, THE GENERAL  (primary) BANK Variant №1
FOR INTERNATIONAL PAYMENTS

1.        USD

BENEFICIARY: CHARITABLE TRUST "ТHE MEMORIAL OF KOZELSHCHINI AND PUTIVLJA" , code 38655408 kv-l 278 d.23 kv.24, m KRYEMYENCHUK, POLTAVS'KA , 39627, Ukraine

Account No        26005054612671     

BENEFICIARY’S BANK:               Privatbank, Dnipropetrovsk, Ukraine

SWIFT Code       PBANUA2X

IBAN Code         UA733314010000026005054612671 

 

СТАТУТ "Молодіжної спілки поляків України" Квіти Полонії"

 

1. Загальні положення

1.1.         Молодіжна громадська організація  «Молодіжна спілка поляків України  " Квіти Полонії" (далі Організація) – добровільна  молодіжна  громадська організація, яка об’єднує молодь України на засадах задоволення та захисту спільних інтересів молоді.

1.2.         ОРГАНІЗАЦІЯ діє на засадах законності, добровільності та рівноправності її членів, самоврядування та гласності відповідно до Конституції, Закону України «Про об'єднання громадян», «Про молодіжні та дитячі громадські організації» та іншого чинного законодавства України, норм міжнародного права та цього Статуту.

1.3. Повна назва - «Молодіжна  спілка поляків України  " Квіти Полонії". Скорочена назва - МСПУ " Квіти Полонії"

1.4.         Діяльність ОРГАНІЗАЦІЇ поширюється на територію України.

1.5.        ОРГАНІЗАЦІЯ співпрацює з різними особами як на Україні, так і за її межами. Місцеві осередки ОРГАНІЗАЦІЇ не мають права юридичної особи. Адміністративно ОРГАНІЗАЦІЯ керується Всеукраїнською молодіжною громадською організацією творчої молоді та інвалідів « Струни серця» та входить до її складу як її колективний член.

1.6.         ОРГАНІЗАЦІЯ є юридичною особою з моменту реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банківських установах, бланки, печатки, штампи ОРГАНІЗАЦІЇ, власну символіку, зразки яких затверджуються Зборами ОРГАНІЗАЦІЇ та реєструються у встановленому законом порядку.

2. Мета та завдання ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.  Основою метою діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ є популяризація спільної історії українського та польського народу, зміцнення дружби між поляками, українцями та представниками інших націй, громадський та культурний розвиток громадян України польського походження та зацікавлених. Метою діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ є  також популяризація та розвиток інтелектуальної, самодіяльної та іншої творчості в молодіжному середовищі України, а також задоволення та захист інтелектуальних, соціальних, економічних та інших потреб  інвалідів та творчої молоді.

2.2.   Головними завданнями ОРГАНІЗАЦІЇ є сприяння:

 • формуванню та реалізації державної молодіжної політики в  Україні;
 • розробці та впровадженню різноманітних програм та проектів направлених на покращення молодіжної політики
 • усебічній реалізації молодими людьми своїх інтересів, здібностей, прав та свобод ;

2.3. Для виконання статутних завдань ОРГАНІЗАЦІЯ у встановленому законом порядку активно сприяє:- 

-вивченню польської мови, культури та історії.     

 -розвитку самодіяльних художніх колективів, що репрезентують польські звичаї та традиції.

- Налагодженню контактів і дружніх відносин між громадянами Республіки Польщі та України

- Налагодженню ділових контактів  організацій та установ (в т. ч. державних та муніципальних) Республіки Польщі та України

-Ознайомленню з життям польського народу, його історією, наукою, літературою, мистецтвом, народною творчістю, шляхом відпочинку та оздоровлення в  Республіці Польща на запрошення польської сторони у межах проекту «Діти та молодь без кордонів».

-Отриманню інформації громадянами України, які бажають легально отримати тимчасову роботу на території Республіки Польща у межах проекту «Сприяння тимчасовому працевлаштуванні у Польщі».

-Отриманню інформації щодо навчання громадян України у вищих учбових закладах Республіки Польща 

 • приймає участь у формуванні та реалізації молодіжних програм та проектів;
 • організовує турніри, конгреси, конференції, семінари, фестивалі та зустрічі молоді;
 • здійснює інформаційну діяльність;
 • може засновувати засоби масової інформації та підприємства;
 • підтримує міжнародні зв'язки, укладає відповідні угоди з цією метою, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству.

 

3. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ їх, права та обов'язки

3.1.   Членство в ОРГАНІЗАЦІЇ є індивідуальним та колективним.

3.2.   Індивідуальними членами ОРГАНІЗАЦІЇ може бути в основному молодь віком від 14 до 35 років. Кількість осіб старше 35 років не повинна перевищувати третину всіх членів Організації. Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, установ та організацій, які підтримують основну мету та завдання Організації та приймають участь в їх реалізації.

3.3.   Прийом колективних  членів здійснює Правління ОРГАНІЗАЦІЇ на підставі письмової заяви , поданої на ім'я голови Правління  ОРГАНІЗАЦІЇ .

3.4.  Прийом індивідуальних членів здійснюють Правління місцевих осередків Організації, на підставі письмової заяви , поданої на ім'я Голови Правління місцевого  осередку ОРГАНІЗАЦІЇ

3.5.  Члени ОРГАНІЗАЦІЇ мають право:

 • брати участь у діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ ;
 • обирати та бути обраним до керівних органів ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • вносити на розгляд керівних органів будь-які питання, пов’язані з діяльністю ОРГАНІЗАЦІЇ, знайомитись з протоколами засідань Правління ОРГАНІЗАЦІЇ та її місцевих осередків.

3.6.  Члени ОРГАНІЗАЦІЇ зобов'язані:

 • дотримуватися положень цього Статуту та брати активну участь у діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • виконувати рішення керівних органів ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • сплачувати членські внески, розмір та порядок сплати яких визначається Правлінням.

3.7. Членство в ОРГАНІЗАЦІЇ припиняється на підставі:

 • Подання письмової заяви до Правління ОРГАНІЗАЦІЇ та її місцевих осередків ;
 • Рішенням Правління ОРГАНІЗАЦІЇ та її місцевих осередків у випадку невиконання рішень керівних органів та вимог Статуту.

4. Організаційна структура та керівні органи ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Вищим керівним органом ОРГАНІЗАЦІЇ є збори, що скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу на чотири роки.

4.2. Позачергові збори можуть бути скликані за рішенням Правління ОРГАНІЗАЦІЇ, голови Правління ОРГАНІЗАЦІЇ або на вимогу більш ніж 1/3 від загальної кількості членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.3. Збори правомочні, якщо в їх роботі бере участь більше половини делегатів місцевих осередків ОРГАНІЗАЦІЇ. . Кількість делегатів від осередків визначається Правлінням ОРГАНІЗАЦІЇ і повинно бути пропорційним кількості членів місцевих осередків.   Рішення приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням.

4.4. Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності об'єднання.

4.5. До виняткової компетенції Зборів належать:

 • внесення змін та доповнень до Статуту;
 • обрання та відкликання голови Правління, членів правління, членів контрольно-ревізійної комісії;
 • затвердження звіту голови Правління;
 • прийняття рішення про припинення діяльності  або реорганізацію ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.6. Виконавчим органом ОРГАНІЗАЦІЇ є Правління, що здійснює керівництво ОРГАНІЗАЦІЄЮ в період між Зборами.  До його складу входить: голова Правління,  члени Правління.

4.6.1 Кількість членів Правління та його персональний склад визначається Зборами ОРГАНІЗАЦІЇ.

Кількість  осіб старшого   віку (більше 35 років) не  може  перевищувати  третину  членів  Правління

4.6.2 Термін повноважень Правління складає 6 років.

4.7. Засідання Правління ОРГАНІЗАЦІЇ проводяться не рідше одного разу на рік та є правомочними за участю більше 2/3 його членів.

Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх.

4.8. Правління ОРГАНІЗАЦІЇ:

 • організовує скликання зборів та визначає порядок денний та організовує виконання рішень керівних органів ОРГАНІЗАЦІЇ;здійснює керівництво поточною роботою та виконання статутних завдань, визначає розмір  та порядок сплати членських внесків
 • приймає рішення про визнання міських та районних організацій, затверджує їх положення;
 • засновує підприємства та засоби масової інформації, що належать Організації
 • вирішує інші питання, крім тих, що належать до компетенції Зборів.

4.9 Голова Правління Організації обирається Зборами ОРГАНІЗАЦІЇ терміном на 6 років.

4.9.1  Повноваження голови Правління Організації:

 • очолює Правління ОРГАНІЗАЦІЇ та забезпечує виконання рішень керівних органів ОРГАНІЗАЦІЇ;
 • контролює та сприяє діяльності місцевих осередків Організації та її колективних членів;
 • представляє ОРГАНІЗАЦІЮ в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших організаціях;
 • підписує фінансові та інші документи та укладає від імені ОРГАНІЗАЦІЇ угоди, забезпечує їх виконання;
 • видає розпорядження про прийняття та звільнення штатних працівників та здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

4.10 Заступники голови Правління ОРГАНІЗАЦІЇ виконують функції голови Правління ОРГАНІЗАЦІЇ під час його відсутності, а також функції покладені на них Правлінням.

4.11 Контроль за діяльністю керівних органів ОРГАНІЗАЦІЇ здійснює Контрольно-ревізійна комісія.  Кількість членів контрольно-ревізійної комісії та її склад визначаються Зборами ОРГАНІЗАЦІЇ. Голова контрольно-ревізійної комісії обирається на її засіданні зі  складу її членів. Термін повноважень контрольно-ревізійної комісії складає 4 роки. Голова та члени контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління ОРГАНІЗАЦІЇ з правом дорадчого голосу.  Засідання контрольно-ревізійної комісії ОРГАНІЗАЦІЇ проводяться не рідше одного разу на півроку та є правомочними за участю більше 1/2 його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх. Контрольно-ревізійна комісія звітує про результати своєї діяльності перед Зборами ОРГАНІЗАЦІЇ не рідше одного разу на рік.

4.12 До складу ОРГАНІЗАЦІЇ входять місцеві осередки  та її колективні члени.

4.12.1 Місцеві осередки створюються не менше ніж трьома членами ОРГАНІЗАЦІЇ на добровільних засадах. Місцеві осередки набувають офіційного статусу після визнання їх Правлінням ОРГАНІЗАЦІЇ.  У своїй діяльності місцеві осередки дотримуються Статуту та підпорядковуються рішенням керівних органів ОРГАНІЗАЦІЇ.

5. Майно та кошти

5.1.               ОРГАНІЗАЦІЯ є неприбутковим об’єднанням.

5.2.               ОРГАНІЗАЦІЯ може мати у власності кошти та інше майно необхідне для здійснення її діяльності, а також підприємства.

5.3.               ОРГАНІЗАЦІЯ набуває права власності на кошти та майно, передані йому засновниками, членами  ОРГАНІЗАЦІЇ або державою в установленому законом порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, в тому числі власними, установами та організаціями, доходи від депозитних вкладів та цінних паперів, а також на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України для неприбуткових організацій.

5.4.               ОРГАНІЗАЦІЯ самостійно володіє, користується та розпоряджається власним рухомим та нерухомим майном, коштами, обладнанням, спорудами, транспортними засобами та іншим майном, набуття якого не забороняється законодавством України.

5.5.               Кошти та майно ОРГАНІЗАЦІЇ спрямовуються на виконання статутних завдань та програмних цілей ОРГАНІЗАЦІЇ, утримання штатного персоналу та на матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.

5.6.               Функції по оперативному господарському правлінню коштами та майном , належними Організації підприємствами здійснює Правління  ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.7.               Збитки, завдані ОРГАНІЗАЦІЇ в результаті порушень її майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування відшкодовуються у передбаченому законодавством порядку.

5.8.               ОРГАНІЗАЦІЯ обов’язково веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, підлягає реєстрації в органах державної податкової інспекції, вносить до бюджету платежі в розмірі і порядку визначеному законодавством.

6. Припинення діяльності

6.1.               Припинення діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ відбувається шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням Зборів.

6.2.               Збори формують ліквідаційну комісію та затверджують ліквідаційний баланс.

6.3.               ОРГАНІЗАЦІЯ може бути ліквідована за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством.

6.4.               Кошти та ін. майно ОРГАНІЗАЦІЇ, в т. ч. у випадку його ліквідації не можуть перерозподілятись між членами, можуть бути передані до іншої громадської організації, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду, спрямовуються до державного бюджету.

7. Внесення змін та доповнень до цього статуту

7.1.              Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється за рішенням Зборів.

7.2.              Рішення про внесення змін та доповнень вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше, ніж 2/3 від загальної кількості присутніх делегатів.

7.3.              Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають реєстрації реєструючим органом у встановленому порядку.


Изучить всем 

 

                                                  

НАШИ СПОНСОРЫ:

1.Фирма ЗДРАВМАГ  (Массажёрысолевые ГРЕЛКИМагнитофорыИнструменты для стрижки и груминга)   Качественный трикотаж

2. ПОГ"Золотые купола Украины" (экономия расходов вашей фирмы, аутсорсинг и аутстаффинг)

3. Видеостудия " Master - Art"  и ТМ" Винный погребок" 

            РЕКОМЕНДУЕМ:Энциклопедию романтики и ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ стихов " ПроникновенностьОбновлен 29 фев 2016. Создан 07 фев 2013